Verkoop & leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden DANMAR Machines B.V. te Almelo

1.1 Onder “Leverancier” wordt in deze leveringsvoorwaarden verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DANMAR Machines B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan Bedrijvenpark Twente 5, 7602 KA te Almelo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 50500104. BTW-nr. NL822773806B01 en telefoonnr. +31 (0)546 795337
1.2 Onder “Afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met de leverancier een koop- of een andere overeenkomst aangaat.
1.3 Onder “Product” wordt in deze voorwaarden verstaan: zaken alsmede diensten zoals onderhoud, installatie, advies en inspectie.
1.4 Onder “Overmacht” wordt in deze voorwaarden verstaan elke omstandigheid buiten toedoen van de Leverancier ontstaan waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Hieronder zijn mede begrepen werkstaking, ziekte van personeel, invoer-, uitvoer- en transportverboden, overheidsmaatregelen, niet c.q. niet tijdig leveren door toeleveranciers en beschadiging van de voor de opdracht benodigde productie- en transportmiddelen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten uitgebracht respectievelijk gesloten door de Leverancier.
2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij deze door de Leverancier schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 Van de bepalingen in deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst.

Artikel 3: Aanbiedingen / Offertes

​3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat, houdt dit uitsluitend in dat het aanbod na deze termijn in ieder geval is komen te vervallen.
3.2 De door de Leverancier verstrekte brochures, prijslijsten en andere gegevens zijn slechts van informele aard en zijn niet bindend. De door de Leverancier getoonde modellen van Producten en afbeeldingen en beschrijvingen van Producten in de door Leverancier verzonden bescheiden zijn
niet bindend ten aanzien van de constructie en de uitvoering van de te leveren Producten.
3.3 De door Leverancier verstrekte afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven te allen tijde eigendom van de Leverancier en dienen op eerste verzoek aan Leverancier te worden
teruggegeven bij gebreke waarvan de houder de door Leverancier te bepalen waarde is verschuldigd. Bij reproductie van afbeeldingen, tekeningen en modellen is steeds de schriftelijke
toestemming van Leverancier vereist.
3.4 De Leverancier behoudt zich het recht voor om bestellingen, zonder opgave van redenen, te weigeren

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

4.1 Overeenkomsten, alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop, komen eerst tot stand indien en nadat de Leverancier deze schriftelijk heeft bevestigd of de Leverancier met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. 4.2 Indien door de Leverancier, in afwijking van artikel 3.1 van deze voorwaarden, een bindende offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand op de dag van ontvangst van de schriftelijke aanvaarding.

Artikel 5: Hoofdelijke aansprakelijkheid

5.1 Indien de overeenkomst wordt aangegaan met twee of meerdere Afnemers zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming daarvan.

Artikel 6: Prijzen / BTW-registratienummer

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de opgegeven prijzen vermeld in euro’s, exclusief B.T.W.
6.2 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop en/of opdracht geldende prijzen en omstandigheden. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren (waaronder onder meer zijn te verstaan arbeidslonen, belastingen, premies, inkoopprijzen, grondstofprijzen, koersen van buitenlandse valuta’s etc.) een verhoging ondergaan, is de Leverancier gerechtigd deze verhoging aan de Afnemer in rekening te brengen.
6.3 De Afnemer is verplicht aan de Leverancier het correcte B.T.W.-registratienummer te verstrekken en om terstond mededeling te doen van enige wijziging daarvan. Indien Afnemer deze verplichting niet nakomt zal de koopprijs automatisch worden verhoogd met de B.T.W. en andere bedragen voor zover leverancier die verschuldigd mocht zijn als gevolg van dit niet nakomen.

Artikel 7: Inschakeling derden

7.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Leverancier het recht werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Leverancier.

Artikel 8: Levering / Montage / Installatie

8.1 De opgegeven levertijden, montage- installatie- en/of reparatieduur worden steeds geacht bij benadering te zijn vastgesteld en zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van vertraging in de aflevering, montage, installatie en/of reparatie dient de Leverancier schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient de leverancier een redelijke termijn te worden gesteld om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
8.2 Indien de Producten na het verstrijken van de leveringstermijn door de Afnemer niet zijn afgenomen, worden de Producten (indien de opslagmogelijkheden van Leverancier dit toelaten) voor rekening en risico van Afnemer bij Leverancier opgeslagen. Bij niet tijdige afname is de Leverancier gerechtigd na een periode van veertien (14) dagen na het verstrijken van de leveringstermijn de overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht van de Leverancier op schadevergoeding en onverminderd het recht van de Leverancier om tot verkoop van de Producten aan derden over te gaan.
8.3 Indien de Leverancier voor verpakking en transport laadborden, pakkisten, kratten, containers e.d. ter beschikking heeft gesteld of door een derde heeft doen laten stellen, is de Afnemer verplicht, tenzij het om wegwerpverpakking gaat, de genoemde producten voor eigen rekening terug te zenden naar het door de Leverancier opgegeven adres, bij gebreke waarvan Leverancier de kosten van deze producten aan Afnemer in rekening kan brengen.
8.4 De Afnemer is jegens de Leverancier verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het
te monteren Product en/of de juiste werking van het Product in gemonteerde staat. Schade en kosten die ontstaan doordat Afnemer hieraan niet heeft voldaan, zijn volledig voor rekening van de Afnemer.

Artikel 9: Overmacht

9.1 In een geval van Overmacht is de Leverancier gerechtigd om de levering zoveel later te laten plaatsvinden als de Overmacht duurt. Indien een tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming langer voortduurt dan zes (6) maanden na het tijdstip waarop de levering was beoogd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Indien de nakoming door de Leverancier als gevolg van Overmacht blijvend onmogelijk is, zijn partijen eveneens gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
9.2 In het geval van een ontbinding op grond van het in dit artikel 9 bepaalde, is de Leverancier gerechtigd betaling te vorderen van het deel van de opdracht dat reeds is uitgevoerd voordat van de Overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken. In dit geval is de Leverancier jegens de Afnemer niet gehouden tot vergoeding van enige schade.

Artikel 10: Garantie

10.1 Op geleverde gebruikte Producten wordt door de Leverancier geen garantie verstrekt, tenzij dit tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
10.2 Voor geleverde Producten met fabrieks- en/of importeursgarantie gelden uitsluitend de door de fabriek en/of importeur gestelde garantiebepalingen. In alle andere gevallen wordt door de Leverancier geen garantie verstrekt.
10.3 Toezeggingen van de fabrikant en/of importeur buiten de door hen gestelde garantiebepalingen binden Leverancier op geen enkele wijze en kunnen Leverancier derhalve nimmer worden tegengeworpen.
10.4 Een eventuele garantie is niet van toepassing bij gebreken welke ontstaan door normale slijtage, bij onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, bij ongeluk of onheil zoals brand of waterschade,
of indien de Producten door de Afnemer en/of derden zijn gewijzigd of gerepareerd.
10.5 Een eventuele garantie geldt slechts indien de Afnemer aan al zijn verplichtingen jegens Leverancier heeft voldaan.
10.6 De reparatie of vervanging van onderdelen gedurende de garantietermijn heeft geen verlenging van de garantietermijn ten gevolge. Herstel buiten het kader van deze garantie zal door Leverancier in rekening worden gebracht.

Artikel 11: Klachten

11.1 De Afnemer is gehouden het Product bij levering terstond te inspecteren en vast te stellen of de Producten waarneembaar in orde en in overeenstemming met de gedane bestelling zijn. Indien partijen schriftelijk een andere wijze van levering zijn overeengekomen, is Afnemer gehouden de Producten vóór transport bij Leverancier te inspecteren. Leverancier zal hiertoe, voor zover redelijk, haar medewerking verlenen aan de Afnemer of een door de Afnemer, na overleg met Leverancier, ingeschakelde onafhankelijke derde. Indien Afnemer deze verplichting niet nakomt, wordt het Product geacht zonder gebreken te zijn op het moment van levering.
11.2 De Afnemer aanvaardt het Product met alle zichtbare en onzichtbare gebreken behoudens het in dit artikel 11 bepaalde.
11.3 Indien de door Leverancier geleverde Producten waarneembaar niet in orde zijn of niet in overeenstemming zijn met de gedane bestelling, is Afnemer op straffe van verval van recht gehouden de Leverancier daarvan terstond bij levering op de hoogte te stellen en de gebreken te vermelden op het vervoersdocument, de afleveringsbon c.q. werkbon. Het vervoersdocument, de afleveringsbon c.q. de werkbon wordt geacht een juiste omschrijving en opgave te bevatten van het geleverde.
11.4 Klachten wegens andere gebreken, dient de Afnemer op straffe van verval van recht binnen vijf (5) werkdagen nadat de Afnemer deze gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de leveringsdatum, schriftelijk bij de Leverancier in te dienen.
11.5 Indien een derde de Afnemer aansprakelijk stelt in verband met een van de Leverancier afkomstig Product, dient de Afnemer de Leverancier daarvan op straffe van verval van recht, onverwijld, doch uiterlijk binnen twee (2) werkdagen, in kennis te stellen.
11.6 Elk recht tot het indienen van een klacht over de geleverde Producten vervalt bij wijziging of reparatie van de Producten door de Afnemer en/of door derden.
11.7 Het indienen van een klacht ontslaat de Afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van de Leverancier.
11.8 Indien de klachten door de Leverancier gegrond worden bevonden, zal de Leverancier -naar haar keuze- (i) zorgdragen voor reparatie of herstel van de Producten; (ii) zorgdragen voor vervanging van de Producten c.q. onderdelen daarvan; of (iii) overgaan tot ontbinding van de overeenkomst en vergoeding van de factuurwaarde van de Producten.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid van de Leverancier is beperkt tot hetgeen in artikel 11.8 van deze voorwaarden is bepaald. Verdere aansprakelijkheid van de Leverancier is uitgesloten, behoudens indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van tot de bedrijfsleiding behorende leidinggevende functionarissen van de Leverancier of indien Leverancier aansprakelijk zou zijn op grond van de dwingendrechtelijke regeling omtrent productenaansprakelijkheid
12.2 De Leverancier is ook indien haar geen beroep op het in lid 1 van dit artikel bepaalde toekomt, slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan haar toe te rekenen omstandigheid. De Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder -maar niet uitsluitend- winstderving, gevolgschade en/of bedrijfsschade. De Leverancier is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de door haar ingeschakelde hulppersonen, ook niet in geval van opzet of grove schuld van deze hulppersonen.
12.3 Indien de Leverancier geen beroep zou toekomen op de in lid 1 en lid 2 van dit artikel vermelde aansprakelijkheidsuitsluitingen, dan zal de aansprakelijkheid van Leverancier in ieder geval beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag, van de desbetreffende door Leverancier geleverde Producten c.q. van die door Leverancier uitgevoerde werkzaamheden, ten aanzien waarvan Leverancier schadeplichtig is.
12.4 In afwijking van het elders in dit artikel 12 bepaalde is Leverancier in het geheel niet gehouden tot herstel, reparatie, het leveren van vervangende Producten of onderdelen, dan wel het vergoeden van de factuurwaarde indien: a. de gebrekkige Producten niet aan Leverancier ter beschikking zijn gesteld; of b. de Afnemer zich niet strikt gehouden heeft aan de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften van de geleverde Producten.
12.5 Indien Leverancier terzake van enige schade, waarvoor Leverancier krachtens deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door derden mocht worden aangesproken, dan vrijwaart Afnemer Leverancier volledig.
12.6 In het geval dat de Afnemer door een derde wordt aangesproken voor schade als gevolg van
een gebrek in een Product en de Afnemer de schade van de derde geheel of gedeeltelijk voldoet, is
de bevoegdheid van de Afnemer om regres te nemen op de Leverancier uitgesloten.
12.7 Indien een specifiek en niet binnen afzienbare tijd vervangbaar Product meer dan eenmaal door Leverancier is verkocht, dan staat het Leverancier vrij te beslissen aan welke Afnemer het Product wordt geleverd en is Leverancier niet aansprakelijk voor de schade die de Afnemer aan wie
het Product niet wordt geleverd mogelijk lijdt, behoudens opzet of grove schuld van de tot de bedrijfsleiding behorende leidinggevende functionarissen van Leverancier. Leverancier behoudt zich het recht voor een van deze overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder terzake schadeplichtig te zijn.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud / Pandrecht

13.1 Alle door de Leverancier geleverde Producten blijven eigendom van de Leverancier totdat de Afnemer de koopprijs alsmede enige andere vordering als bedoeld in art. 3:92 lid 2 BW heeft voldaan.
13.2 De Afnemer verplicht zich op eerste verzoek ten behoeve van de Leverancier een pandrecht te vestigen als bedoeld in art. 3: 239 BW op de uit de verkoop van de door de Leverancier geleverde Producten voortvloeiende vorderingen op derden.

Artikel 14: Betaling, rente en kosten

14.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen contant in euro´s te geschieden bij de aflevering van de Producten. Indien partijen zijn overeengekomen dat de Afnemer op factuurbasis zal betalen, dienen betalingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden. De Afnemer komt geen beroep op enige korting of de bevoegdheid tot opschorting en/of verrekening toe.
14.2 Indien de Afnemer meent dat de facturen onjuist zijn, dient hij zulks binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk bij de Leverancier aan te geven. Bij overschrijding van deze termijn wordt de Afnemer geacht de facturen als juist te hebben aanvaard. Tenzij de onjuistheid van de facturen binnen de betalingstermijn schriftelijk wordt erkend, dient de Afnemer de factuurbedragen binnen de overeengekomen betalingstermijn te voldoen.
14.3 Indien de vordering van Leverancier niet tijdig wordt betaald, is de Leverancier gerechtigd de vordering te verhogen met een rente van 1% per maand (een gedeelte van een maand voor een gehele maand gerekend), tenzij de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW in de desbetreffende periode hoger is, in welk geval laatstgenoemde rente verschuldigd is
14.4 Onverminderd de verschuldigde rente, verbeurt de Afnemer een niet voor matiging vatbare contractuele boete van vijftien procent (15%) over het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 100,–, indien hij tekortschiet in de nakoming van enige verplichting jegens Leverancier, waaronder de verplichting tot tijdige betaling.

Artikel 15: Annulering

15.1. Annulering door de Afnemer van een met Leverancier afgesloten overeenkomst kan uitsluitend met schriftelijke instemming van de Leverancier geschieden. Wanneer Leverancier met de annulering instemt is de Afnemer terstond tenminste een contractuele boete van 25% van de factuurwaarde (inclusief B.T.W.) aan Leverancier verschuldigd.

Artikel 16: Ontbinding en opschorting

16.1 In gevallen dat de Afnemer: a. in staat van faillissement wordt verklaard of een verzoek tot surseance van betaling indient; b. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijke gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of een reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf; c. komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard; of d. in verzuim is terzake de nakoming van een met de Leverancier gesloten overeenkomst; zijn alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft de Leverancier de bevoegdheid om de nakoming van haar verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) op te schorten totdat de Afnemer zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen heeft gesteld of de overeenkomst te ontbinden waarbij de Afnemer aansprakelijk is voor alle door de Leverancier geleden en te lijden schade.
16.2 Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is de Leverancier gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de Afnemer op verzoek en tot genoegen van Leverancier zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van de Afnemer om de verlangde zekerheid te stellen geeft Leverancier het recht de overeenkomst te ontbinden en het geleverde terug te nemen, onverminderd het recht op vergoeding van de reeds door Leverancier geleverde Producten en onverminderd het recht van Leverancier op vergoeding van schade, kosten en rente.
16.3 De Afnemer is niet gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, behoudens in de gevallen zoals elders in deze voorwaarden bepaald.

Artikel 17: Intellectuele en industriële eigendomsrechten / Programmatuur

17.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op Producten berusten uitsluitend bij Leverancier of diens licentiegevers. Afnemer zal het Product of onderdelen van het Product, waaronder begrepen programmatuur, niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
17.2 Leverancier verklaart naar haar beste weten dat de Producten geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan de Leverancier zo nodig -naar haar keuze- het desbetreffende Product, of onderdeel daarvan, vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.
17.3 Indien de Afnemer door een derde in kennis wordt gesteld van enige aanspraak van derden met betrekking tot een eventuele inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht door een Product of een onderdeel van een Product, zal de Afnemer op straffe van verval van recht de Leverancier binnen vijf (5) werkdagen bij aangetekend schrijven in kennis stellen van deze aanspraak. In geval van een dergelijke aanspraak is Leverancier bevoegd daartegen mede namens de Afnemer verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. De Afnemer zal zich -voor zover de redelijkheid dit van hem verlangtonthouden van voornoemde maatregelen en al zijn medewerking aan Leverancier verlenen.
17.4 Indien een Product programmatuur bevat, is Leverancier nimmer aansprakelijk voor gebreken aan deze programmatuur. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is Afnemer gehouden na levering van een Product zelf zorg te dragen voor onderhoud en updates van de
programmatuur.
17.5 Indien een toeleverancier van Leverancier het recht tot gebruik van programmatuur slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiksovereenkomsten, licentieovereenkomsten en/of onderhoudsovereenkomsten, is Leverancier slechts gehouden, op schriftelijk verzoek van Afnemer, zijn rechten op zijn toeleverancier van de programmatuur aan Afnemer over te dragen. Alsdan zijn uitsluitend de bepalingen van de door Leverancier met zijn toeleverancier gesloten overeenkomst(en) van toepassing. Leverancier zal Afnemer op zijn schriftelijk verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen

Artikel 18: Privacy en Persoonsgegevens

18.1 Leverancier verzamelt en verwerkt (persoons)gegevens van de Afnemer, in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Leverancier verzamelt en verwerkt (persoons)gegevens van Afnemer voor zover deze nodig zijn voor een goede dienstverlening aan Afnemer. De gegevens worden door Leverancier verwerkt uitsluitend ten behoeve van het uitvoeren van bestellingen, het verstrekken van inlichtingen aan Afnemer, het verzenden van facturen aan Afnemer en het verzenden van onder meer informatie omtrent aanbiedingen, tegoedbonnen en cadeaubonnen.
18.2 Leverancier bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden en draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens.
18.3 Leverancier zal de gegevens niet verstrekken aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van Afnemer, behoudens in geval Leverancier hiertoe door wet of gerechtelijke uitspraak gehouden is.

Artikel 19: Conversie

19.1 De eventuele (ver)nietig(baar)heid van een beding in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bedingen intact. Tussen partijen zal voorts geldend geacht worden een zodanig beding dat, wettelijk geoorloofd, de strekking van het (ver)nietig(d)e beding het meest nabij komt.

Artikel 20: Toepasselijk recht en geschillen

20.1 Op de rechtsverhouding tussen de Leverancier en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.

Menu

Danmar Machines biedt krachtige CAD-CAM software om het beste uit uw nieuwe of bestaande machine te halen.

Pegasus Cad Cam Logo